Bet

Sử dụng đồng hồ ngưng thời gian để làm chuyện xấu